fbpx

อิฐโบราณ

อิฐโบราณ ที่ใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ตั้งแต่โบราณ เห็นได้จากโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละยุคสมัย มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าแก่การรักษา ไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง วัดวาอาราม เจดีย์ หรือทางเดินโดยรอบ ล้วนแล้วแต่ใช้อิฐในการก่อสร้างทั้งสิ้น และยังคงทนยาวนานจนถึงปัจจุบัน สมกับคำที่ว่า “อิฐเก่าเล่าตำนาน”

Showing 1–12 of 17 results

Call Now Button